Betalingstermijn

1.1

1.2 Betalingen aan Smart-Repair dienen binnen 10 werkdagen te zijn voldaan.

1.3 Schuldvergelijking of compensatie van vorderingen is nimmer mogelijk.

2. Zekerheidsstelling

2.1 Smart-repair is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de verlangde zekerheid is gesteld.

3. Prijsstijging

3.1 Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking en de levering van de artikelen de koopprijs, belastingen, invoerrechten of een ander kostprijsbestanddeel wordt verhoogd, heeft Smart-Repair het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

4. Eigendoms behoud

4.1 Smart-Repair verbindt zich tot overdracht van de in de macht van opdrachtgever gebrachte roerende zaken onder de opschortende voorwaarde dat volledige betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

5. Recht op teruggave

5.1 Smart-Repair garandeert tevredenheid op al haar diensten en/of producten. Indien de opdrachtgever niet tevreden mocht zijn over de diensten en/of producten van Smart-Repair dan heeft de opdrachtgever het recht de artikelen terug te zenden naar Smart-Repair.

5.2 Het in 5.1 genoemde is mogelijk met een maximum van 1 week na factuurdatum en in de staat waarin Smart-Repair deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. Alle geleverde zaken door Smart-Repair zijn nieuw, ongeopend, ongebruikt en ongetest.

5.3 Een uitzondering op 5.2 is dat opdrachtgever de betaling binnen de gestelde termijn voldaan dient te hebben. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht van terugzending.

6. Wanprestatie opdrachtgever

6.1 Ingeval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is Smart-Repair gerechtigd om alle leveringen ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar recht nakoming en/of schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op opdrachtgever komen ten zijne lasten.